Auttoisten – Neroskulman kyläyhdistys ry säännöt 15.7.2016 alkaen

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Auttoisten – Neroskulman kyläyhdistys ry ja kotipaikka on Padasjoen kunta, Etelä – Suomen läänissä.

Tarkoitus ja toiminta 
Yhdistyksen tarkoituksena on Auttoisten ja Neroskulman kylien sekä niiden ympäristön monipuolinen kehittäminen sekä työskennellä alueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tekee esityksiä ja aloitteita Padasjoen kunnalle ja muille viranomaisille
 • järjestää talkoita
 • pitää yhteyttä muihin yhdistyksiin ja järjestöihin
 • tekee selvityksiä kylän oloista
 • laatii kylän kehittämissuunnitelman
 • järjestää kylätapahtumia ja kokouksia
 • järjestää erilaisia kursseja ja koulutustapahtumia
 • antaa lausuntoja kylää koskevista asioista
 • järjestää kylän virkistystilaisuuksia
 • edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa

4§ Yhdistys ei harjoita minkäänlaista poliittista toimintaa

5§ Jäsenistö
Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla 15 vuotta täyttänyt Auttoisten tai Neroskulman kylien tai lähialueiden asukas tai kesäasukas. Alle 15-vuotiaat voivat olla nuoria jäseniä, joilla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa ja jotka eivät maksa jäsenmaksua.
Yhdistyksen kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy ja joka suorittaa yhdistyksen vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.


Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta kokouksessa pöytäkirjaan.

7§ Hallitus 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi-kaksitoista (6-12) muuta jäsentä, joiden keskuudesta hallitus valitsee varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosi ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Vuosittain erovuorossa on puheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä.
Erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.

8§ Hallituksen tehtävänä on

 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esiteltävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön.
 • hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksuista sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta.
 • tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle toimenpiteistä yhdistyksen tehtävien täyttämiseksi.
 • huolehtia yhdistyksen tiedotustoiminnasta
 • hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuullisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.
 • hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun yli puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään puolet jäsenistä ollessa läsnä.

9§ Hallitus valitsee sihteerin sekä rahastonhoitajan

10§ Kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä ennen huhtikuun loppua ja
sen tulee käsitellä seuraavat asiat:

 • esittää hallituksen laatima vuosikertomus
 • esittää edellisen vuoden tilit sekä toiminnantarkastajan lausunto ja päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 • esittää talousarvion ja toimintasuunnitelman seuraavalle toimikaudelle
 • päättää jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruudesta
 • päättää hallituksen jäsenten määrän
 • valita hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroisten tilalle uudet jäsenet seuraavaa kahta vuotta varten.
 • valita yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

11§
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

12§
Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään 7 päivää ennen kokouspäivää julkaistavalla lehti-ilmoituksella sekä kylän virallisella ilmoitustaululla.

13§ Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa sihteerin kanssa yhdessä joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

14§ Talous
Yhdistyksen tilit on päätettävä kalenterivuosittain ja tilit sekä hallituksen vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat tulee jättää toiminnantarkastajalle ennen maaliskuun 1. päivää ja toiminnantarkastajan tulee puolestaan jättää tarkastuskertomus hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

15§
Yhdistys voi omistaa rahaa, hallita ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä sekä huvitilaisuuksia ja juhlia.

16§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään 2/3 osan enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kahden kuukauden väliajalla, molemmissa 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

17§
Yhdistyksen purkautuessa on sen omaisuus luovutettava Padasjoen kunnalle käytettäväksi yksinomaan yhdistyksen toimialueen Auttoisten ja Neroskulman kylien sekä niiden lähialueiden kehittämiseen.

18§
Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevaa lakia yhdistyksistä.

Theme: Overlay by Kaira